žena (JKI-K)

žena Teologie ž. (angl. theology of woman – feministická teologie) znamenala jednu z nejhlubších „kulturních revolucí“ v moderním křesťanství, protože se obrátila proti staleté tradici podhodnocování ž. či dokonce círk. averze vůči ní. Přes jisté náznaky opaku (např. Ga 3, 28) se nerovnoprávné postavení ž. zakládá právě na postoji Pavla z Tarsu, stvrzujícím v duchu rabínské teologie patriarchální poměr muže a ž. Patristika toto pojetí prohlubuje a mluví o „užitečnosti“ ž. jen ve vztahu k mateřské roli. Dokladem (círk.) vidění do 17. stol. jsou procesy s čarodějnicemi (čarodějnictví; podle odhadů jeden milion zavražděných ž.). Postavení ž. se mění až v 19. a zejm. 20. stol. (hnutí křesťanských ž.), podmíněno však více sociokulturními změnami než procesy uvnitř církví. Dnes jsme svědky stále silnějších požadavků na zrušení círk. diskriminace ž. jak v soc., tak vnitrocírk. oblasti (zejm. nedořešený požadavek kněžského svěcení pro ž. v římskokatolické církvi).

Viz též: žena (JKI-J), žena (JKI-I)

Břetislav Horyna