Alkalai, Jehuda ben Šlomo Chaj (JKI-J)

Alkalai, Jehuda ben Šlomo Chaj (1798-1878) Rabín, předchůdce moderního sionismu. Narodil se v Sarajevu, 1825-1871 působil jako rabín v Zemlínu (Jugoslávie). Svým pojetím některých tradičních náb. představ, které publikoval ve spise Darchej No’am (Cesty blaženosti), se stal předchůdcem náb. sionismu. Pokání (hebr. tšuva), které je podle Talmudu podmínkou spásy, vykládá A. v doslovném smyslu jako „návrat“ a míní tím návrat celého Izraele do Erec Jisra’el (hebr. tšuva klalit). A. zpracoval i konkrétní plán návratu a inicioval založení Alliance Israélite Universelle (1860). V Palestině založil její pobočku Kol Jisra’el chaverim, která však kvůli finančním potížím a nepochopení opozice v Jeruzalémě zanikla.

Bedřich Nosek