Palestina (JKI-J)

Palestina Oblast kryjící se přibližně s největším územním rozsahem starověkého Izraele. Ve směru západ-východ sahala od Středozemního moře až po území lemující z obou stran řeku Jordán, na severu tvořilo její hranici pohoří Chermón s prameny Jordánu, na jihu okraj Negevské pouště přibližně na úrovni Beerševy. Z hlediska dějin Izraele patřily k nejvýzn. regionům P. Galilea, Samaří a Judsko. Název P. poprvé užil Hérodotos (asi 484-po 430 př.n.l.) pro označení již. pobřežního pásu podle jeho někdejších obyvatel Pelištejců (řec. Syria hé Palaistiné – Pelištejská Sýrie). Po porážce Bar Kochbova povstání 135 n.l. začali označení P. (lat. Palaestina) používat na posměch Židům Římané, čímž vytlačili starší název Kanaán. Sami Židé užívají nejčastěji pojmenování Erec Jisra’el (Země Izrael). Ve 20. stol. převzali jméno P. Arabové (arab. Falastín nebo Filistín) pro označení území s většinou nežid. obyvatelstva. Novým nár.-polit. užitím tohoto názvu, vrcholícím ve vyhlášení Palestinského státu 1988, nahradili dřívější arab. pojetí označující oblast P. neutrálně jako již. Sýrii.

Dalibor Papoušek