JKI:Výběrová literatura

Výběrová literatura ke slovníku Judaismus – Křesťanství – Islám

Slovníky a atlasy

Barnavi, Eli (ed.): Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti, Praha 1995.
Bria, Ion: Dictionar de teologie ortodoxa, Bucuresti 1981.
Buchberger, Michael (ed.): Lexikon für Theologie and Kirche 1–12, Freiburg i. Br. 1957–1986.
Das Grosse Bibellexikon, Wuppertal 1987.
Der Bibel Atlas, Augsburg 1990.
Diué, Andrea – Laboa, Juan Maria: Obrazový atlas dějin křesťanství, Praha 1998.
Encyclopaedia judaica I–XVI, Jerusalem 1971–1972; Encyclopaedia Judaica Yearbook 1973nn.
Encydopaedia of Islam. New Edition, Leiden 1991nn.
Evangelisches Kirchen Lexikon, Göttingen 1961–1962.
Fouilloux, Danielle a kol.: Slovník biblické kultury, Praha 1992.
Galling, Kurt (ed.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1–6, Tübingen 1986.
Glassé, Cyril: The Consice Encyclopaedia of Islam, London 1989.
Gryglewicz, Feliks (ed.): Encyklopedia katolicka 1–8, Lublin 1973–2000.
Haag, Herbert (ed.): Bibel Lexikon, Leipzig 1981.
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
Handbuch der Dogmengeschichte, Freiburg 1971.
Hertz, Anselm – Korff, Wilhelm (eds.): Handbuch der christlichen Ethik, Freiburg – Basel – Wien 1993.
Hughues, Thomas P.: Dictionary of Islam, New Delhi 1986.
Jedin, Hubert – Latourette, K. S. - Martin, Jochen: Atlas zur Kirchengeschichte, Freiburg i. Br. 1970, 1987.
Khoury, Adel Theodor –Hagemann, Ludwig – Heine, Peter: Islam – Lexikon, Freiburg a. M. – Wien 1999.
Khoury, Adel Theodor (ed.): Lexikon religiöser Grundbergriffe. Judentum – Christentum – Islam, Freiburg – Basel – Wien 1987.
Kirschbaum, Engelbert (ed.): Lexikon der christlichen Ikonographie 1–8, Freiburg i. Br. 1968–1976.
Krause, Gerhard – Müller, Gerhard (eds.): Theologische Realenzyklopedie, Berlin – New York 1977.
Lange, Nicholas de: Svět Židů. Kulturní atlas, Praha 1996.
Lemaitrová, Nicole a kol.: Slovník křesťanské kultury, Praha 2002.
Livingstove, E. A. – Cross, E. L. (eds.): The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford 1997.
Maly slownik kultury swiata arabskiego , Warszawa 1971.
McGrath, Alister P.: Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Praha 2001.
Newman, Ja’akov – Sivan, Gavri–el: Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Praha 1992.
Novotný, Adolf: Biblický slovník, Praha 1956.
Petrosillo, Piero: Křesťanství od A do Z, Kostelní Vvdří 1998.
Robinson, Francis: Svět islámu. Kulturní atlas, Praha 1996.
Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden 1988.
Schoeps, Julius H. (ed.): Neues Lexikon des Judentums, Güntersloh 2000.
Stubhann, Matthias (ed.): Encyklopedie bible 1–2, Bratislava 1992.
Vlček, Pavel – Sommer, Petr – Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
Werblowsky, R. J. Zwi - Wigoder, Geoffrey (eds): The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, New York – Oxford 1997.

Základní prameny v češtině

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha 1991.
Čtyři vyznání, Praha 1951.
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995.
Katechismus katolické církve, Praha 1995.
Kodex kanonického práva, Praha 1994.
Korán Praha 1972, 1991, 2000 (překl. I. Hrbek).
Pirkej avot – Výroky otců. Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Praha 1994 (přel. B. Nosek).
Sociální encykliky (1891–1991), Praha 1996.

Sekundární literatura k judaismu

Avineri, Shlomo: Zrození moderního sionismu, Praha 2001.
Bič, Miloš: Ze světa Starého zákona I–II, Praha 1986, 1989.
Čejka, Marek: Judaismus, politika a stát Izrael, Brno 2003.
Fiedler, Jiří: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha 1992.
Fishbane, Michael A.: Judaismus. Zjevení a tradice, Praha 1999.
Gilbert, Martin: Izrael. Dějiny, Praha 2002.
Haumann, Heiko: Dějiny východních Židů, Olomouc 1997.
Hayoun, Maurice-Ruben: Židovské osvícenství mezi Cordóbou a Berlínem I–II, Praha 1998, 2000.
Chouraqui, André: Dějiny judaismu, Praha 1995.
Johnson, Paul: Dějiny židovského národa, Praha 1995.
Krupp, Michael: Sionismus a Stát Izrael. Historický nástin, Praha 1998.
Lemaire, André: Dějiny hebrejského národa, Praha 1994.
Martin, Bernd: Židovská menšina v dějinách, Olomouc 1997.
Much, Theodor – Pfeifer, Karl: Svá bratří v domě izraelském. Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím, Praha 2000.
Neher, André: Studna exilu. Tradice a modernost. Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel – rabi Löwa, pražského MaHaRaLa (1512–1609), Praha 1993.
Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 2001.
Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury, Praha 1996.
Sadek, Vladimír: Židovská mystika v Praze. Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly, Praha 1992.
Sachar, Howard M.: Dějiny Státu Izrael, Praha 1998.
Sante, Carmine di: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Praha 1995.
Segert, Stanislav: Starověké dějiny Židů, Praha 1995.
Schäfer, Petr: Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha 2003.
Scholem, Gershom: Davidova hvězda, Praha 1995.
Scholem, Gershom: Kabala a její symbolika, Praha 1999.
Schubert, Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků, Praha 1999.
Stemberger, Günter: Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury, Praha 1999.
Stern, Marc: Svátky v životě Židů, Praha 2002.
Tresmontant, Claude: Bible a antická tradice. Esej o hebrejském myšlení, Praha 1998.
*
Blau, Joseph L. (ed.): Reform Judaism. A Hstorical Perspective, New York 1973.
Borowitz, Eugene B.: Liberal Judaism, New York 1984.
Cohen, Mark R.: Under Crescent & Cross. The Jews in the Middle Ages, Princeton 1994. Davies, William D. (ed.): The Cambridge History of Judaism, Cambridge 1984nn.
Fohrer, Georg: Geschichte der israelitischen Religion, Freiburg – Basel – Wien 1992.
Goldberg, David J.: The Jewish People. Their History and Their Religion, Harmondsworth – New York 1987.
Grabbe, Lester L.: Judaic Religion in the Second Temple Period. Belief and Practice from the Exile to Yavneh, London – New York 2000.
Greive, Hermann: Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte in mittelalterichen und neuzeitlichen Europa, Darmstadt 1992.
Guttman, Julius: Die Philosophie des Judentums, Berlin 2000.
Maier, Johann: Die Kabbalah. Einführug, klassische Texte, Erläuterungen, München 1995.
Maier, Johann: Geschichte der jüdischen Religion. Von der Zeit Alexander des Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19–20. Jahrhundert, Freiburg – Basel – Wien 1992.
Mayer, Günter et al.: Das Judentum, Stuttgart – Berlin - Köln 1994.
Meyer, Michael A.: Response to Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism, Detroit 1995.
Miller, Patrick D.: The Religion of Ancient Israel, London – Louisville 2000.
Neusner, Jacob: Introduction to Rabbinic Literature, New York 1994.
Neusner, Jacob: Rabbinic Judaism. Structure and System, Atlanta 1999.
Ravitzky, Aviezer: Messianism, Zionismc, and Jewish Religious Radicalism, Chicago 1996.
Rubenstein, Richard L.: After Auschwitz. History, Theology, and Contemporary Judaism, Baltimore 1992.
Scholem, Gershom; Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1961.
Schürer, Emil: The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B. C. – A. D. 135), I–III, revised and edited by Geza Vermes & Fergus Miller, Edinburgh 1995–2000.
Trachtenberg, Joshua: Jewish Magic and Superstition. A Study in a Folk Religion, New York 1977.

Sekundární literatura ke křesťanství

Adam, Adolf: Liturgický rok, Praha 1998.
Adam, Adolf: Liturgika, Praha 2001.
Aleš, Bohumír: Pravoslavná liturgika, Praha 1952.
Aleš, Pavel: Pravoslavná církev u nás. Přehled dějinné cesty, Brno 1993.
Beinert, Wolfgang: Slovník katolické dogmatiky, Olomouc 1987.
Bradáč, Josef: Věda o liturgii 1–5, Olomouc 1972.
Cankov, Stefan: Pravoslavné křesťanství východní, 1931.
Dostálová, Růžena: Byzantská vzdělanost, Praha 1990, 2003.
Dué, Andrea – Laboa, Juan Maria: 2000 let křesťanství, Kostelní Vydří 1999.
Estep, W. R.: Příběh křtěnců. Radikálové evropské reformace, Praha 1991.
Filipi, Pavel: Církev a církve, Brno 2000.
Filipi, Pave: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Brno 1996, 1998.
Franzen, August: Malé církevní dějiny, Praha 1992, 1995.
Gelmi, Josef: Papežové, Praha 1994.
Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu 1–6, Praha 1947–1950.
Jedin, Hubert: Malé dějiny koncilů, Praha 1990.
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
Kadlec, Jaroslav: Dějiny katolické církve 1–3, Olomouc 1993.
Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin 1–2, Praha 1991.
Kol. autorů: Kronika křesťanství, Praha 1998.
Kowalski, Jan Wierusz: Encyklopedie papežství, Praha 1994.
Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1996.
Losský, Vladimír: Dogmatické bohosloví, Praha 1980.
Maxwell-Stuart, R. G.: Papežové. Život a vláda od sv. Petra po Jana Pavla II., Praha 1998.
Molnár, Amedeo (ed.): Slovem obnovená. Čtení o reformaci, Praha 1977.
Molnár, Amedeo: Pohyb teologického myšlení, Praha 1982.
North, James B.: Dějiny církve od Letnic k dnešku, Praha 2001.
Pohlmann, Horst C.: Kompendium evangelické dogmatiky, Jihlava 2002.
Pokorný, Petr: Píseň o perle, Praha 1986.
Říčan, Rudolf: Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948.
Říčann, Rudolf – Monár, Amedeo: Dvanáct století církevních dějin, Praha 1973.
Schauber, Vera – Schindler, Hanns M: Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994.
Smolík, Josef: Současné pokusy o interpretaci evangelia, Praha 1966, 1993.
Štampach, Ivan O.: Nástin ekumenické teologie, Praha 1995.
*
Adam, Alfred: Lehrbuch der Dogmengeschichte 1–2, Güntwersloh 1985–1986.
Beck, Hans G.: Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich, Göttingen 1980.
Beck, Hans G.: Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München 1959.
Bulgakov, Sergej: Pravoslavie. Očerk učenija Pravoslavnoj Cerkvi, Paris 1985.
Döpmann, Hans D.: Die orthodoxen Kirchen, Berlin 1981.
Evdokimov, Paul: L‘orthodoxie, Neuschatel – Paris 1965.
Gibellini, Rosino: Teológia XX. století, Prešov 2000.
Heussi, Karl: Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 1988.
Rahner, Karl – Darlap, Adolf (eds.): Sacramentun Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, Freiburg – Basel – Wien 1967.
Vielhauer, Philipp: Geschichte der Urchrislichren Literatur, Berlin 1975.

Sekundární literatura k islámu

Barša, Pavel: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno 2001.
Bečka, Jiří – Mendel, Miloš: Islám a české země, Praha 1998.
Gombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999.
Gombáx, Eduard: Úvod do studia islámských zemí, Praha 1994.
Grube, Ernst J.: Islámské umění, Praha 1973.
Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu, Praha 1993.
Kropáček, Luboš: Islámský fundamentalismus, Praha 1996.
Křikavobá, Adéla – Mendel, Miloš – Müller, Zdeněk – Dudák, Vladislav: Islám – ideál a skutečnost, Praha 2002.
Küng, Hans – Ess, Josef van: Křesťanství a islám, Praha 1998.
Lewis, Bernard: Dějiny Blízkého východu, Praha 1996.
Mendel, Miloš: Džihád. Islámské koncepce šíření víry, Brno 1997, 2002.
Mendel, Miloš: Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu, Brno 1994.
Mendel, Miloš: Náboženství v boji o Palestinu. Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno 2000.
Mizerová, Alena – Neužil, Oldřich: Islám a jeho svět, Brno 1995.
Müller, Zdeněk: Islám, Praha 1997.
Oliverius, Jaroslav: Svět klasické arabské literatury, Brno 1995.
Palmer, Alan: Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.
Peráček, Karel: Islám a obraty času, Praha 1969.
Tauer, Felix: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura, Praha 1984.
*
Arkoun, Muhammad: L‘islam, morale et politique, Paris 1986.
Arnold, Thomas W.: Painting in Islam, New York 1965.
Balič, Smail: Ruf vom Minarett, Hamburg 1984.
Banani, Amin: Individuality and Conformity in Classical Islam, Wiesbaden 1975.
Bouhdiba, Abdelwahhab: La sexualité en islam, Paris 1975.
Daniel, N.: The Arabs ard Medieval Europe, Beirut 1975.
Djait, Hichem: L‘Europe et Islam, Paris 1978.
Enan, Abdullah: Decisive Moments in the History of Islam, Delhi 1983.
al-Faruki, Isail Raki: Trialoque of the Abrahamic Faith. International Institute of Islamic Thought, Maryland 1982.
Fil‘štinskij, Leonid M. – Šibfar, Boris J.: Očerk arabsko-musulmanskoj kultury, Moskva 1971.
Gardet, Louis: Les hommes de l‘Islam, Paris 1977.
Grunebaum, Gustav von: Muhammadan Festivals, London 1978.
Hourani, Albert: Europe and the Middle East, London 1980.
Charnay, Jean-Paul: Islamic Culture and Socio-Economic Change, Leiden 1987.
Kedourie, Elie: Islam in the Modern World, London 1980.
Kerimov, Gajdar K: Šariat i jego socialnaja suščnosť, Moskva 1978.
Klein, F. A.: Religion of Islam, Delhi 1982.
Laoust Henri: Les schismes dans l’Islam. Introduction a une étude de la religion musulmane, Paris 1965.
Lapidus, Ira: A History of Islamic Societies, Cambridge 1988.
Lewis, Bernard (ed.): The World of Islam. Faith, People, Culture, London 1980.
Lewis, Bernard: Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople, New York – Melbourne 1979.
Lewis, Bernard: The Political Language of Islam, Chicago 1988.
Montgomery, Watt W.: Islamic Fundamentalism and Modernity, New York 1988.
Mrozek-Dumanowska, Anna: Sredniowieczna filozogia arabska, Warszawa 1967.
Nicholson, Robert A.: The Mystics of Islam, London 1979.
Schimmel, Annemarie: Calligraphy ard Islamic Culture, New York – London 1984.
Sourdel, Daniel: The Medieval Islam, London 1983.
Srepanjanc, Margarita R.: Musilmanskije koncepcii v filosofii i politike 19. i 20. vv., Moskva 1982.
Trimingham, Samuel: The Sufi Orders in Islam, Oxford 1971.