New Age (JKI-K)

New Age (angl. Nový věk, též Nový aión) Široké hnutí se spirituálními a náb.-synkretickými rysy řazené zpravidla k novým náboženským hnutím. Pojímání N.A. pouze jako nového náboženství je však víc než sporné. Bývá proto často chápáno jako celkové paradigma nadcházejícího věku lidstva. Hnutí začalo krystalizovat koncem 60. let 20. stol. v USA a nadále se lavinovitě šíří. Výchozí a zřejmě sjednocující idejí je astrologická myšlenka přechodu lidstva do hist. období pod znamením Vodnáře, kdy se oproti končícímu času, ovládanému znamením Ryby (s nepochybnou symbolickou spojnicí na křesťanství) mají změnit všechny zákl. postoje člověka ke světu, přírodě, Zemi a sobě samému, které se vytvářely na základě dosavadního náb. a věd. obrazu světa. Interpretace, že N.A. znamená odklon od mechanického racionalismu moderní vědy, není proto zcela dostačující. N.A. je praktický postoj ke světu bez fixního aparátu teoret. stanovisek; obecně se podřizuje kritériím deantropologizace, deantropocentrizace a deantropomorfizace výkladu světa, principu jeho holistického vidění a principu sebeorganizace universa, která začíná u intuitivně reagujících buněk a vrcholí v kosmickém rozumu. V náb. oblasti je N.A. značně synkretickým hnutím absorbujícím prvky monoteistických náboženství, např. křesťanství, ale přikládajícím stejnou váhu ezoterickým naukám, antroposofii, teoriím reinkarnace, meditativním praktikám, mystice, víře v mimozemské inteligence, gnózi, vých. filosofiím atd. Bůh bývá zpravidla pojímán jako skrytý princip oživující vesmír, avšak mnozí stoupenci N.A. termín Bůh nahrazují různými opisy. Mezi představiteli N.A. vynikají např. Mary Fergusonová, Stanislav Grof, Fridjof Capra.

Břetislav Horyna