archijerej (JKI-K)

archijerej (řec. archiereus – vrchní představený kněží) V pravoslaví společný titul pro všechny vyšší círk. hodnostáře bez ohledu na jejich administrativní a organizační zařazení (patriarcha, metropolita, arcibiskup, biskup); symbolicky vyjadřuje jejich rovnost.

Pavel Boček