eucharistický kongres (JKI-K)

eucharistický kongres Hnutí, jehož cílem je obnovit církev kultem eucharistie a podpořit studium otázek, které jsou s tím spojeny. Prvý Světový e.k. se konal 1881 z podnětu Francouzky Marie Temisierové (1834-1910) ve franc. městě Lille. Kongresy zdůrazňovaly adoraci Nejsvětější svátosti, která bývala několik hodin nesena ve slavnostních průvodech. Papež Pius X. (1903-1914) přenesl těžiště e.k. z adorace na přijímání eucharistie, na „lásku po eucharistické hostině“. Až do začátku 2. svět. války se e.k. konaly každé dva roky, od 1952 přibližně v čtyřletých intervalech. Po druhém vatikánském koncilu se e.k. (někdy i za osobní přítomnosti papeže) začaly zabývat rovněž aktuálními časovými otázkami.

Helena Pavlincová