eucharistie (JKI-K)

eucharistie (řec. díkůčinění) 1. Vděčnost, modlitba díků. 2. V církvi užívané označení pro kř. kultické stolování s Kristem – večeři Páně (u katolíků mše svatápřijímáním, u pravoslavných svatá liturgie) – podle modlitby díků za spasení, která je jeho závaznou součástí. Předpokladem e. bylo celé Ježíšovo vystoupení, zejm. jeho stolování s hříšnými lidmi, které zpřítomňovalo (anticipovalo) nový život v království božím. Základem e. je Kristova oběť chápaná jako oběť za hříchy lidí. Liturgicky vychází e. z Ježíšových slov při posledním stolování (poslední večeře) s učedníky (podle prvních tří evangelií to bylo v rámci žid. velikonoční slavnosti Pesach), jak jsou zachycena v 1K 11, Mk 14, Mt 26 a L 22; chléb a víno se tak stávají nejen připomínkou, ale i aktualizací (nikoli opakováním) Kristovy oběti.

Pavel Pokorný