manželství (JKI-K)

manželství Společenství života mezi mužem a ženou uzavřené ve formě předepsané právem. M. se má dosáhnout trojího účelu: vzájemné podpory, zplození a výchovy dětí a sexuálního uspokojení. M. vzniká smlouvou, již se muž a žena svobodně rozhodli uzavřít a které nevadí zákonná překážka. Za překážky m. jsou považovány takové okolnosti, které vylučují m. uzavřít, případně uznat jeho platnost (omyl v osobě, duševní porucha, nezralost věku, impotence, existující jiný svazek m. u některé ze smluvních stran, pokrevenství apod., v katolické církvi též svěcení, příslušnost k řádům apod.). Z některých méně závažných překážek lze udělit dispens, ne však v případech, kdy by to bylo v rozporu s podstatou a účelem m. Platné m. mezi křtěnými (matrimonium ratum), ve kterém došlo k souloži (matrimonium consummatum), je podle kat. círk. nauky svátostné a nerozlučitelné. Až do 16. stol. byly veškeré předpisy o m. stanoveny jen církví; ta tuto pravomoc vykonávala i v důsledku svátostné povahy m. V nové době upravují m. zpravidla státní normy. M. končí smrtí některého z manželů, kdy je pozůstalý oprávněn vstoupit do nového manželského svazku, nebo podle státního práva soudním výrokem o ukončení m. (rozvodem, rozlukou). Kat. církev rozluku nepřipouští a osobám rozloučeným odmítá nový círk. sňatek. M. bývá doprovázeno i majetkopráv. dohodami (věno, výbava, převody jmění), tzv. svatebními smlouvami. – V pravoslaví je m. jedna z tajin, jíž se za přítomnosti dvou svědků uděluje milost k rození dětí a jejich výchově v kř. duchu. Pravosl. teologové varují před smíšeným m. a nedoporučují udělovat tajinu m. v postě.

Viz též: manželství (JKI-J), kidušin (JKI-J), manželství (JKI-I)

Jiří Kejř