katecheta (JKI-K)

katecheta (z řec. katécheó – vyučuji) Faráři nebo jiní kněží či laici určení k vyučování náboženství pro školní mládež. V prvotní církvi byli k. učitelé katechumenů; známé katechetické školy od 2. stol. v Alexandrii a Antiocheji měly velký význam pro dějiny bohosloví; mezi učiteli vynikli Klement Alexandrijský (asi 150-asi 215), Órigenés (asi 185-asi 254) a Jan Zlatoústý (asi 347-407).

Pavel Spunar