kongregacionalismus (JKI-K)

kongregacionalismus (z lat. congregatio – shromáždění) Forma protestantské círk. správy spočívající v nezávislosti a autonomii lokálních církví (sborů). Vznikla koncem 16. stol. v Anglii v okruhu independentů, separatistické větve puritánů. V důsledku jejich emigrace se principy k. rozšířily zejména v záp. Evropě a Sev. Americe.

Dalibor Papoušek