nimbus (JKI-K)

nimbus (aureola, svatozář) Světelný kruh nebo disk kolem hlavy, méně častěji kolem celého těla uctívané postavy. Ve 3.-4. stol. byl převzat z helénistické náb. symboliky raně kř. uměním. Zprvu byl vyhrazen pouze Ježíši Kristu, od 5. stol. i Panně Marii, andělům a svatým.

Dalibor Papoušek