piaristé (JKI-K)

piaristé (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) Řád řeholních kleriků, který se vyvinul ze školského bratrstva sv. Josefa Kalasanského v Římě (od 1597) a měl zde od 1612 svůj dům. 1617 bratrstvo jako kongregaci chudých zbožných škol založil papež Pavel V. V 17. a 18. stol. se řád rozšířil po stř. Evropě, nejnověji působí v Africe a Japonsku. Posláním řeholních kleriků byla vedle dobročinnosti výuka mládeže na všech stupních škol. V čes. zemích p. věnovali velkou pozornost přírodním a technickým vědám, výuce jazyků a dějinám. Svou kulturou výrazně ovlivnili čes. obrozenecké snahy a zapsali se do dějin čes. vědy (např. Gelasius Dobner, Mikuláš Voigt, Josef František Schaller). Nejvýzn. domy v čes. zemích měli p. v Praze, Litomyšli, Kroměříži a Mikulově. Nejvyšším představitelem řádu je generál. Jednotlivé domy (koleje) vede rektor. Na řádových školách učí profesoři, na nižších působí řádoví klerici. Řád má kněze a v menším počtu i laické bratry. Česká samostatná provincie byla zřízena 1751. Měla řadu konventů, které většinou zanikly v 19. stol. Řeholním oděvem je černý talár s černým cingulem a krátký pláštík.

Pavel Spunar