provincie (JKI-K)

provincie (z lat. provincia – správa, velitelství, úkol) Soubor diecézí územně na sebe navazujících, které tvoří círk. jednotu. Název je odvozen z řím. provincií, které byly současně i círk. společenstvími. P. klášterní zahrnuje jistý počet klášterů a je integrální částí řádu; v jejím čele stojí provinciál, jehož moc stanoví řehole a řádová konstituce.

Pavel Spunar