pohan (JKI-K)

pohan V křesťanství příslušník jiného náboženství než křesťanství a judaismu, příp. islámu. Rané křesťanství p. běžně označovalo obvyklým žid. výrazem (pro)národy (řec. ethné, lat. gentes, nationes; podle hebr. gojim), který stavěl příslušníky všech ostatních náboženství do protikladu vůči kř. církvi, pojímané v návaznosti na žid. tradici jako boží lid (řec. láos, lat. populus; podle hebr. am) nahrazující lid Izraele. Vlastní termín p. (z lat. paganus – venkovan) se objevil až s postupující christianizací, která byla zpočátku převážně městskou záležitostí. Označení venkovského obyvatelstva, jež dlouho zůstávalo křesťanstvím nedotčeno, výrazem pagani (pohané) se pak (s výjimkou Židů, příp. muslimů) vžilo pro nekřesťany vůbec. Pro jeho pejorativní charakter od něj souč. křesťanství v duchu ekumenismu upouští.

Viz též: pohan (JKI-J), nevěřící (JKI-I)

Dalibor Papoušek