pseudepigraf (JKI-J)

pseudepigraf (z řec. pseudés – nepravý, falešný, epigrafé – nápis, název; lživě nadepsaný spis) Raně žid. náb. spisy, které se tematicky nebo dobou vzniku vážou k hebr. bibli (Starému zákonu), avšak nebyly zařazeny do palestinského kánonu (Tenach) ani do řec. nebo lat. překladu bible (Septuaginta, Vulgáta). Označení p. vyplývá z toho, že většina z těchto spisů byla dodatečně připsána význ. biblickým postavám, aby se tím pozdvihla jejich autorita. V římkat. terminologii jim odpovídají sz. apokryfy.

Viz též: apokryf (JKI-K)

Dalibor Papoušek