wakf (JKI-I)

wakf (pl. awkáf) Náb. nadace, výsadní forma vlastnictví, jímž disponuje muslim. duchovenstvo. Území získané islám. výbojem bylo válečnou kořistí patřící dár al-islám. V rámci reforem druhého chalífy Umara se stalo trvalým majetkem muslim. obce věřících, tedy i státu. Tak se oživila mezi nomády udržovaná představa, že půda (a s ní i voda) jsou neosobním a nezcizitelným kolektivním vlastnictvím. Obsah pojmu se postupně diferencoval; vyústil v pojem w., pod nímž se rozumí movitý a nemovitý majetek, z velké části půdní fond, který je spravován náb. institucemi a zasvěcen zbožným účelům a činnostem podporujícím rozvoj islámu. Je to ekonomicky umrtvený, nezcizitelný a nezdanitelný majetek. Do w. patřily zejm. mešity s celým soc. a kultur. zázemím. Charakter w. bývá jedním z argumentů odborníků v diskusích o tom, proč se v islám. světě nevytvořily vnitřní ekonomické podmínky a podněty pro rozvoj kapitalismu.

Miloš Mendel