kiduš (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kiduš. Posvěcení šabatu nebo svátku nad pohárem vína (Šeder zmirot u-virkat ha-mazon, Praha 1514)

kiduš (hebr. posvěcení) Požehnání nad pohárem vína, které se podle Ex 20,8 pronáší před večerním jídlem a po ranní bohoslužbě o šabatu a svátcích. Pokud není k dispozici víno, je dovoleno podle talmudického traktátu Pesachim odříkat k. nad jiným nápojem nebo nad dvěma bochníky chleba. Účelem k. je posvěcení příslušného dne. Povinnost pronést k. se vztahuje v případech nutnosti i na žid. ženu. Mezi aškenázskými Židy se vyvinul zvyk pronášet k. i v synagoze, a to proto, že synagoga v minulosti často sloužila i pro ubytování poutníků. Pronášení k. je velmi starý zvyk, jak dokládají spory mezi stoupenci Šamajovy a Hilelovy školy zachycené v Mišně. Zákl. text k. sestává z recitace Gn 1, 31 - 2, 3, požehnání nad vínem a požehnání šabatu či příslušného svátku.

Viz též: požehnání (JKI-K), požehnání (JKI-I)

Bedřich Nosek