Mišna (JKI-J)

Mišna (hebr. učení, opakování) Soubor převážně práv. tradic a pouček (mišna), které vznikaly postupně při soudní činnosti a výuce Tóry v období po ustavení Velkého shromáždění (Bejt kneset ha-gdola) až do uzavření kanonické M. kolem 200 pod redakcí tehdejšího představitele Sanhedrinu rabiho Jehudy ha-Nasiho. Předcházely jí podobné sbírky pocházející z okruhu rabiho Me’ira a rabiho Akivy ben Josefa. M. je sepsána v mišnické hebrejštině a tvoří jádro obou Talmudů. Je rozdělena do šesti oddílů (hebr. sedarim, sg. seder), které se dále dělí do 63 traktátů (hebr. masechtot, sg. masechet). Oddíly jsou řazeny podle věcného hlediska. První se nazývá Zera’im (hebr. Semena; předpisy o zemědělství, kromě prvního traktátu Brachot obsahujícího předpisy o požehnáních a modlitbách), druhý Mo’ed (hebr. Svátek; ustanovení týkající se šabatu, svátků a půstů), třetí Našim (Ženy; ustanovení o manželství), čtvrtý Nezikin (Škody; civilní a trestní právo), pátý Kodašim (Posvátné; předpisy o obětech a chrámové službě) a poslední, šestý se nazývá Toharot (Čistoty; předpisy o rituální čistotě a nečistotě). Nejdůležitějším komentářem k Mišně je Maimonidův Sefer ha-ma’or (Kniha světla), jehož úvod obsahuje cenné údaje o vzniku, vývoji a struktuře tzv. ústní tóry (tora še-be-al pe). Autory dalších význ. komentářů jsou Ovadja di Bertinura (Bertinoro, asi 1450- před 1516) a Jom Tov Lipmann Heller.

Bedřich Nosek

Struktura oddílů a traktátů Mišny

I. oddíl: Zera‘im (Semena)
Berachot Požehnání
Pe‘a Okraj (pole)
Dmaj Sporné plody
Kil‘ajim Různorodé
Švi‘it Sedmý rok
Trumot Dávky pro kněze
Ma’asrot Desátky
(Ma’aser rišon) (První desátek)
Chala Oddělené těsto
Orla Neobřezané
Bikurim Prvotiny
 
II. oddíl: Mo’ed (Termín, pak též Svátek)
Šabat Šabat (sobota)
Eruvin Prolnutí (Smíšení)
Pesachim Pesachoví beránci (Pesachové oběti)
Škalim Šekely
Joma Den (Den smíření)
Suka Stánek (Chýše)
Bejca Vejce
Roš ha-šana Nový rok
Ta‘anit Půst
Megila Svitek
Mo‘ed katan Malý svátek (Poloviční svátek)
Chagiga Slavnost
 
III. oddíl: Našim (Ženy)
Jevamot Švagrové
Ktubot Svatební smlouvy
Nedarim Sliby
Nazir Nazir (Nazirejec)
Sota Žena podezřelá z cizoložství
Gitin Rozvodové listy
Kidušin Zásnuby
 
IV. oddíl: Nezikin (Škody)
Bava kama První brána
Bava meci‘a Prostřední brána
Bava batra Poslední brána
Sanhedrin Sanhedrin (Soudní dvůr)
Makot Rány
Švu‘ot Přísahy
Edujot Svědectví
Avoda zara Modloslužba
(Pirkej) Avot (Výroky) otců
Horajot Poučování
 
V. oddíl: Kodašim (Posvátné)
Zvachim Zápalné oběti
Menachot Přídavné oběti
Chulin Profánní
Bechorot Prvorozenství
Arachin Odhady
Tmura Výměna
Kritot Vytnutí
Me‘ila Zpronevěra (zasvěceného)
Tamid Každodenní zápalná oběť
Midot Míry (Chrámu)
Kinim Ptačí hnízda
 
VI. oddíl: Toharot (Čistoty)
Kelim Nástroje
Ohalot Stany
Nega‘im Postižení (malomocenstvím)
Para (Červená) kráva
Toharot Čistoty (eufemismus pro Nečistoty)
Mikva‘ot Koupele
Nida Rituální nečistota žen
Machširin Schopné znečistit
Zavim Postižení rituálně znečišťujícími výtoky
Tevul jom Ten, kdo podstoupil rituální koupel týž den
Jadajim Ruce
Ukcin Stonky