Aristeův list (JKI-J)

Aristeův list Žid. spis vzniklý v prostředí alexandrijské helénistické diaspory a řazený k pseudepigrafům. Má podobu dopisu, který údajně napsal Aristeás, dvorní úředník Ptolemaia II. Filadelfa (285-247 př.n.l.) svému bratru Filokratovi. List obsahuje legendární vyprávění o okolnostech překladu Tóry do řečtiny, rozvíjené později také Filónem Alexandrijským. Podle legendy v A.l. se král Ptolemaios na radu svého dvořana Aristea a knihovníka Démétria Falérského obrátil na jeruzalémského velekněze Eleazara s žádostí o překlad žid. Písma pro alexandrijskou knihovnu. Eleazar vyhověl a vyslal do Alexandrie 72 učenců (po šesti z každého hebr. pokolení), kteří po královském přijetí překlad provedli na ostrově Faros během 72 dní a výsledný text úspěšně předložili ke schválení žid. autoritám v Alexandrii. Třebaže byl A.l. sepsán neznámým autorem patrně až koncem 2. stol. př.n.l., samotný fakt počátků řec. bibl. překladu v 1. pol. 3. stol. př.n.l. lze považovat za historický. Číselné údaje odkazující k symbol. počtu hebr. kmenů v jejich plnosti daly pozdějšímu řec. překladu celé hebr. bible jméno Septuaginta (lat. Sedmdesát).

Dalibor Papoušek