Bea, Augustin (JKI-K)

Kardinál Augustin Bea

Bea, Augustin (1881-1968) Kardinál (od 1959), jezuita, spolutvůrce druhého vatikánského koncilu a průkopník ekumenismu v římkat. církvi. Byl duch. rádcem Pia XII. a oporou Jana XXIII. při projektu aggiornamenta a Pavla VI. při jeho realizaci, při předkládání a teolog. obhajování koncilních dokumentů. Jako rektor Bibl. institutu v Římě se 1930-1949 zasloužil o rozvoj moderní kat. biblistiky, když inspiroval vznik i obsah encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu (1943). Na jeho podnět Jan XXIII. 1960 zřídil Sekretariát pro jednotu křesťanů, který pod B. vedením zajistil účast oficiálních pozorovatelů z nekat. církví na 2. vatikánském koncilu a připravil text dekretu o ekumenismu (Unitatis redintegratio, 1964), část o židovství v deklaraci Nostra aetate (1965) a návrh textu deklarace o náb. svobodě (Dignitatis humanae, 1965). Ovlivnil i text konstituce o zjevení (Dei verbum, 1965) a o církvi (Lumen gentium, 1964).

Helena Pavlincová