Brestská unie (JKI-K)

Brestská unie (lat. unio – jednota, sjednocení) Sjednocení pravosl. církve na Ukrajině s římkat. církví, k němuž došlo na círk. sněmu v Brestu 1596. Zavedení unie se na Ukrajině a později v Bělorusku dálo násilnými prostředky, význ. roli v upevňování uniatství sehrála řehole basiliánů. Uniatská církev utvořená na základě B.u. se nazývá řeckokatolická a pravosl. křesťané, kteří uznali primát papeže, se nazývají uniaté. Řeckat. církev přijala dogmata římkat. církve a primát papeže, ponechala si tradiční ritus, liturg. řeč a dobrovolnost celibátu pro nižší duchovenstvo. B.u. byla zrušena 1946 na Lvovském sněmu uniatského duchovenstva.

Helena Pavlincová