Codex iuris canonici (JKI-K)

Codex iuris canonici (CIC) Soubor zákonů platných pro římkat. církev. První CIC nahradil círk. předpisy obsažené v souboru práv. norem Corpus iuris canonici i veškeré pozdější normy s výjimkou osmi starších konstitucí, jejichž platnost byla výslovně podržena, mezi nimi i předpisy o volbě papeže. Příkaz k pořízení CIC vydal 1904 papež Pius X., vyhlášen byl 1917 z autority papeže Benedikta XV. Druhý, nyní platný CIC, vydal 1983 papež Jan Pavel II. Zákoník nahrazuje předpisy dřívější, ponechává však v platnosti udělená privilegia, pokud nejsou se zákoníkem v rozporu, a uzavřené konkordáty.

Jiří Kejř