Herzl, Theodor (JKI-J)

Herzl, Theodor (1860-1904) Dramatik a žurnalista, zakl. polit. sionismu a Svět. sionistické organizace. Narodil se v Budapešti, 1878 se přestěhoval do Vídně, kde vystudoval práva. Působil však především v žurnalistice, 1891-1895 pobýval jako zpravodaj vídeňských novin Neue Freie Presse v Paříži. V důsledku narůstajícího antisemitismu se začal zabývat žid. otázkou, jejíž řešení zpočátku viděl v masové konverzi Židů a příklonu k socialistickým myšlenkám. Zlom v jeho názorech přinesl osobní zážitek antisemitské kampaně provázející soudní proces, v němž byl 1895 neprávem odsouzen franc. důstojník žid. původu Alfred Dreyfus (1859-1935). Pod vlivem Dreyfusovy aféry H. vydal knihu Der Judenstaat (Žid. stát, 1896), v níž popřel možnost asimilace Židů vzhledem k stále se opakujícímu antisemitismu. Židé podle H. nepředstavují pouze náb. komunitu, nýbrž svébytný národ s právem na vlastní nezávislý stát. H. dílo rychle získalo značný ohlas. Díky jeho rozsáhlým aktivitám byl 1897 svolán do Basileje 1. sionistický kongres, který vytyčil zákl. cíle sionistického hnutí a ustavil Svět. sionistickou organizaci, do jejíhož čela byl H. zvolen. H. byl zastáncem polit. sionismu, který prosazoval legální přistěhovalectví do Palestiny, pro něž se snažil získat polit. i finanční podporu. Třebaže poměrně záhy zemřel a zdaleka ne všechny jeho snahy byly úspěšné a jednoznačně přijímané všemi proudy sionismu, patřil k rozhodujícím činitelům v jeho raném rozvoji. Po vzniku Izraele byly jeho ostatky 1949 převezeny z vídeňského hřbitova do Jeruzaléma a pietně uloženy na tzv. Herzlově hoře.

Dalibor Papoušek