Jeroným (JKI-K)

Sv. Jeroným (deskový obraz Mistra Theodorika, před 1365)

Jeroným (Eusebius Hieronymus, 347/8-420) Latinský círk. Otec, původem z Dalmácie; proslul lat. překlady bible (Vulgáta) a řeckých círk. Otců. Působil v Římě, 385 odešel jako učenec a mnich do Betléma. Svými bibl. komentáři a duch. listy zprostředkoval kř. Západu řec. exegezi (Órigenés) a askezi vých. mnišství.

Lenka Karfíková