Karo, Josef ben Efrajim (JKI-J)

Karo, Josef ben Efrajim (1488-1575) Přední halachista. Po vyhnání Židů z Portugalska (1497) uprchl do Turecka, kde se dostal do styku s mystickým kabalistickým učením. 1538 odešel přes Egypt do Safedu, vedl tamní ješivu a předsedal rabínskému soudu (bejt din). Jeho žáky byli kabalisté Moše Cordovero a Moše Alšejch. Je autorem spisu Bejt Josef (Dům Josefův), který je formálně komentářem k halachickému spisu Jakoba ben Ašera Arba turim (Čtyři řady), ve skutečnosti ale nezávislým kompendiem, v němž K. sleduje odvozování halachických ustanovení na základě pramenů. Všeobecně známou se však stala zkrácená verze tohoto spisu, kterou pod názvem Šulchan aruch (Prostřený stůl) pořídil pro potřeby studentů. K. se zabýval i kabalou a věřil, že k němu v noci promlouvá hlas z nebes a přináší mu halachická i mystická poučení, která shrnul do spisu nazvaného Magid mešarim (Kazatel spravedlnosti).

Bedřich Nosek