Náboženská společnost českých unitářů (JKI-K)

Náboženská společnost českých unitářů Menší náb. společnost působící na území ČR. Prvé příznivce získalo unitářství (unitáři) v čes. zemích po 1. svět. válce. Dříve baptistický kazatel Norbert Fabián Čapek (1870-1942) založil 1922 na základě osobních kontaktů s amer. hnutím volné sdružení Svobodné bratrství, které propojovalo soudobé unitářství s domácími, zvl. českobratrskými tradicemi, a v knize Nová brázda, příspěvek k náboženské orientaci (1925) vysvětlil jeho hl. zásady. Čes. unitářství má podobu přirozeného, racionálně zdůvodnitelného a tolerantního náboženství s výraznými rysy antropocentrismu a zřetelným zájmem o metafyzické uvažování, mystiku a iracionalismus. Usiluje o mravní obrodu společnosti v duchu humanitních ideálů T. G. Masaryka i jeho ženy (unitářky) Charlotty G. Masarykové. N. F. Čapek se 1930 stal předsedou nově vzniklé N.s.č.u. a v této funkci pracoval až do svého zatčení gestapem (zahynul v Dachau). Společnost pořádá veřejná shromáždění (semináře, diskusní večery, přednáškové cykly, meditace, atd.), k unitářským obřadům patří vítání dítěte a rodičů, pozdravení novomanželů, vyprovázení zesnulých, květinové slavnosti aj.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Náboženská společnost českých unitářů v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)