Russicum (JKI-K)

Russicum (Istituto Russico; Pontificio Collegio Russo de Santa Teresa del Bambino Gesu) Papežská kolej v Římě zal. 1929 Piem XI., která připravuje kněze vých. obřadu pro práci mezi pravosl. a řeckat. (uniatství) věřícími. Výchova kněží v R. byla zprvu vedena misijními záměry (misie). Kněží měli pomáhat církvi v Rusku, které hrozilo vyhubení, a získávat pravosl. věřící i církev samu. Po druhém vatikánském koncilu (Unitatis redintegratio, 1964) se R. otevřelo spolupráci s pravosl. církví (ekumenismus) a přispívá ke vzájemnému poznávání záp. i vých. tradice. R. je vedena jezuity a v současnosti spadá pod Kongregaci pro vých. církve.

Helena Pavlincová