Sión (JKI-J)

Sión (též Sijón; hebr. Cijon) Vrch v Jeruzalémě. Nejstarší zmínka o S. se váže k pevnosti Jebúsejců, kterou dobyl David a přejmenoval ji na Davidovo město (2S 5, 7; 1Kr 8, 1). Pevnost se nacházela v jv. části Jeruzaléma pod Ofelem a Chrámovou horou. V pozdější tradici byl S. ztotožňován jak s Ofelem (Mi 4, 8; Iz 32, 14), tak s Chrámovou horou (Jl 4, 17.21; Ž 20, 3; 1Mak 7, 32-33). V poetických textech Izajáše se S. stal symbolem celého Jeruzaléma (Iz 1, 8; 2, 3; 30, 16; 33, 14) nebo Judska (Iz 10, 24; 51, 11.16; 59, 20). Na Izajášovo téma konce exilu a návratu k S. pak navázal moderní sionismus. Kř. tradice spojuje S. s místem v jz. části Horního Města, kde podle legendy proběhla poslední večeře Ježíše a dvanácti apoštolů. Žid. tradice klade do stejného místa Davidův hrob.

Dalibor Papoušek