barnabité, barnabitky (JKI-K)

barnabité, barnabitky Náb. kongregace (Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli – Kongregace řeholních kleriků sv. Pavla), kterou založil kol. 1530 v Miláně Antonius Maria Zaccaria (1502-1539, kan. 1897) spolu s Jakubem Morigio a Bartolomějem Ferrari. Kongregace, která byla uznána 1543, patří k předtridentským reformním proudům (tridentský koncil). B. chtěli působit účinným pokáním, lidovými misiemi, kazatelstvím a správou farností. Duch. horizont řádu určovaly epištoly Pavla z Tarsu, důraz na utrpení Kristovo a uctívání svátosti oltářní. Své jméno odvozují z řádového kostela sv. Barnabáše v Miláně. Jejich působení se nese v duchu úcty k eucharistii a mariánské zbožnosti. B. se v 17. stol. rozšířili ve Francii, Španělsku a Rakousku. Při obnovení kongregace na počátku 19. stol. hrál velkou úlohu pozdější kardinál František Fontana. V čele řádu stojí generál, domy se nazývají koleje, oděvem je černý talár, jenž se jen překládá a upevňuje pásem. V Praze měli b. od 1627 jednu kolej na Hradčanech (1792 zrušena). Jako barnabitky byly mylně označovány karmelitky na Hradčanech, protože získaly dům po b. B. nemají ženské větve, ale angelitky (Angeliche di S. Paolo), zal. jako kongregace s řeholí sv. Augustina Aloisií Torelliovou kolem 1530, stály pod vlivem Zaccariovým a byly správně podřízeny b.; odtud také nazývány barnabitkami.

Pavel Spunar