biskupská konference (JKI-K)

biskupská konferenceřímkat. církvi setkání biskupů jednoho státu nebo regionu. B.k. byly zřízeny po druhém vatikánském koncilu jako hierarchický mezičlánek mezi papežem a jednotlivými biskupy. Navazují na podobná setkání, příležitostně konaná již dříve (první b.k. proběhla v něm. Würzburgu již 1848). Závěry b.k. jsou právně závazné, pokud nepřesahují oblast její působnosti, jsou schváleny dvoutřetinovou většinou členů a potvrzeny Apoštolským stolcem. Kromě plenárního zasedání má b.k. stálou radu, sekretariát a různé komise. Předsedou je na určité období volen jeden z diecézních biskupů. Česká b.k. byla ustavena 1993, sídlí v Praze a sdružuje biskupy z obou českých círk. provincií.

Dalibor Papoušek