cézaropapismus (JKI-K)

cézaropapismus (z lat. caesar – císař, papa – papež) Systém vztahů církve a státu, v němž světský panovník rozhoduje ve vnějších i vnitřních záležitostech církve včetně její doktríny, není však její hlavou. Termín c. byl původně užit pro označení svrchované moci byzantských císařů nad vých. (pravoslavnou) církví. Jisté prvky c. se uplatnily i na Západě v anglikánské církvi.

Dalibor Papoušek