duofyzitismus (JKI-K)

duofyzitismus Pojem z oblasti rané christologie, která řešila otázku souřadnosti či sjednocení lidské a božské přirozenosti Ježíše. Někdy byl kladen důraz na Kristovo lidství (antiochejská škola), jindy na božství (alexandrijská škola). Názor kappadocké školy o spojení obou přirozeností v jedné osobě byl v upravené formě schválen 4. ekum. koncilem v Chalkedonu (451) jako dogma o dvou Kristových přirozenostech, spojených v jedné osobě (hypostatická unie). Jeho přijetí prohloubilo krizi mezi záp. a vých. teologií; Západ si osvojil d., na Východě se více prosazovala tendence k jedné (boholidské) přirozenosti (tzv. monofyzitismus).

Břetislav Horyna