hamartologie (JKI-K)

hamartologie (z řec. hamartia – hřích) Nauka o hříchu, součást soteriologie. Souvisí též s morální teologií, pojetím svědomí, svobodné vůle, viny a zla. Různé hamartologické modely se zpravidla shodují v postulátu hříchem narušené podstaty člověka (hřích prvotní) projevující se vědomým přestupováním boží vůle, v názoru na centrální význam Ježíšovy smrti na kříži pro vykoupení z hříchu a v hodnocení široce chápaného pokání.

Břetislav Horyna