inkarnace (JKI-K)

inkarnace (lat. vtělení) Kř. nauka o tom, že Bůh se vtělil v Ježíši a v jeho životním příběhu vstoupil do dějin (christologie). V tomto učení není i. jen božím zjevením v noetickém, ale i soteriologickém smyslu (soteriologie). Je výrazem božího vztahu k člověku (kondescendence), výrazem jeho lásky, v níž člověka, který se odcizil svému poslání (hřích), přijímá znovu do svého společenství, podobně jako Ježíš vstupoval do společenství s hříšníky a otvíral jim království boží (eucharistie). Učení o i. se opírá o výrok v J 1, 14 a bylo zřetelně formulováno v nikajsko–konstantinopolském vyznání víry.

Pavel Pokorný