laik (JKI-J)

laik (z řec. láos – lid) Ve starověku příslušník lidu Izraele (hebr. am Jisra’el), který nenáležel k levitům a kněžím. Po zániku jeruzalémského chrámu 70 n.l., kdy obě kněžské skupiny soustředěné na chrámovou bohoslužbu pozbyly na významu, ztratilo rozlišování na l. a kněžskou vrstvu praktický smysl. Přítomnost potomků kněžských a levitských rodů není při bohoslužbě v synagoze nutná, i když, pokud jsou přítomni, provádějí některé rituální úkony přednostně; jako první jsou voláni ke čtení Tóry (alija la-Tora). Jediným kněžským obřadem, který po zániku Chrámu zůstal výlučně v kněžské kompetenci, je kněžské požehnání. Ohlas někdejšího oddělení kněží a l. také uchoval obřad vykoupení prvorozeného (pidjon ha-ben).

Viz též: laik (JKI-K)

Dalibor Papoušek