monotheletismus (JKI-K)

monotheletismus (monoenergetismus) Christologické učení spočívající v tezi, že v Ježíši Kristu – bohočlověku je jediná (řec. monos) vůle (řec. theléma) či jediný způsob aktivity (řec. energeia). M. byl vlastně pokusem překlenout rozpor mezi ortodoxní tezí chalkedonského koncilu (451), že osoba vtěleného Krista má dvojí přirozenost – božskou a lidskou, s monofyzitismem, vycházejícím z teze, že osoba vtěleného Krista má jedinou, a to božskou přirozenost. Byl však zavržen konstantinopolským koncilem 680 ve prospěch teze o dvou vůlích a dvou způsobech působení vtěleného Krista. Podněty m. přejali maronité.

Dalibor Papoušek