zvony (JKI-K)

zvony (lat. campanae) Podle tradice uvedl z. do kř. kultu 420 Paulinus, biskup ve městě Nola v Campanii (dříve bylo užíváno dřevěných nebo kovových tlukadel a trub). Prvý doklad o z. přinesl Řehoř z Tours (asi 585). Od 8. stol. byly z. svěceny biskupem (svátostiny). V kostelích bývají zavěšeny na věži; svým zvukem vybízejí věřící k modlitbě (klekání), svolávají je do chrámu, oslavují význ. části slavnostních bohoslužeb nebo oznamují úmrtí a doprovázejí pohřeb. Malé z. jsou užívány při mši svaté.

Viz též: blagovest

Pavel Spunar