Konference evropských církví (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Konference evropských církví (Conference of European Churches) Regionální ekum. organizace pravosl., anglikánských a protest. církví v Evropě. Úzce spolupracuje se Svět. radou církví, Ekumenickou radou církví a dalšími ekum. organizacemi. Sídlem K.e.c. je Ženeva, oficiálním řídícím orgánem valné shromáždění; mezi zasedáními spočívá odpovědnost na osmičlenném prezidiu a na poradním 27 členném výboru, který se schází jednou v roce. Dosud proběhlo osm valných shromáždění, označovaných jako Nyborg I-VIII (1959-1979), další plenární zasedání se konala v přibližně 5letém odstupu na různých místech Evropy. K.e.c. usiluje o jednotu křesťanů; na začátku své činnosti se orientovala na sblížení vých. a záp. Evropy, v současnosti buduje kontakty mezi menšinovými a většinovými církvemi a mezi křesťany různých konfesních tradic. Dnes má přes 120 členských církví ve všech evrop. zemích. Římkat. církev k jejím členům nepatří, ale Rada evrop. biskupských konferencí koná s K.e.c. od 1978 společná evrop. ekum. setkání.

Viz též: ekumenismus

Helena Pavlincová