johanité (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

johanité (Ordo Joanitarum, Ordo Melitensium, maltézští rytíři) Nejstarší rytířský řád římkat. církve, který se vyvinul ze staršího bratrstva ital. kupců z Amalfi, kteří kolem 1030-1040 založili v Jeruzalémě při kostele sv. Jana Křtitele špitál pro ošetřování poutníků k Božímu hrobu. Řídili se pův. benediktinskou řeholí, ale už 1119 přijali řeholi sv. Augustina. Ve 12. stol. zakládali své domy i v Evropě a účastnili se křížových výprav. Po porážce 1291 unikli na Kypr, později dobyli Rhodos (1309), kde sídlili více než dvě stě let. Zde se j. stali více bojovníky, kteří získali na moci a bohatství potlačením templářů. Úspěchy dobyli j. i v bojích s Turky. 1530 se uchýlili na Maltu, kterou jim dal císař Karel V. v léno; od té doby byli nazýváni maltézští rytíři (1800 obsadili ostrov Angličané a 1834 bylo sídlo velmistra přeneseno na Aventin do Říma). Řád se členil podle zemí do provincií zvaných převorství. Dostávalo se mu četných darů, zejm. od panovníků a šlechty. Velké ztráty utrpěl za reformace a v důsledku sekularizace v 19. stol. 1938 bylo velkopřevorství Čechy odděleno od velkopřevorství rakouského; řád je uznáván jako suverénní a na území ČR má své diplomatické zastoupení. – Původní bratrstvo se postupně proměňovalo v rytířský řád bojující proti nevěřícím. Členové skládají slavné sliby a jsou zváni profesními bratry. Dělí se na profesní rytíře (urozeného původu), kteří zastávají nejvyšší funkce (velmistr, velkopřevor atd.), kněze a laické členy. Dnes se věnují zejm. zdravotní a sociální službě. Do Čech byli j. uvedeni Vladislavem II. (asi 1156-1159) a sídlili při kostele Matky boží pod řetězem u Juditina mostu. V 2. pol. 13. stol. přesídlil převor do strakonické komendy, zal. 1243 (do Prahy se vrátil až v 18. stol.). Znakem j. je stříbrný heroltský kříž v červeném poli, za štítem je umístěn osmihranný maltézský kříž. Řeholní oděv kněží tvoří černý talár s maltézským křížem na levé straně prsou a černá mozeta (límec s miniaturní kapucí) s velkým maltézským křížem; u rytířů černý plášť s maltézským křížem přes oděv.

Pavel Spunar