Jan (JKI-K)

Sv. Jan Evangelista (Sedlecký antifonář, kol. 1240)

Jan (hebr. Jóchánán – Boží smilování) 1. J., syn Zebedeův, bratr Jakuba (2.), žák Ježíšův, jeden z Dvanácti i ze tří nejbližších učedníků a pozdějších apoštolů. Podle tradice byl autorem čtvrtého kanonického evangelia a je patrně totožný s milovaným učedníkem Ježíšovým (J 13, 23-25). V církvi byl také ztotožňován s presbyterem, který napsal 2. a 3. epištolu Janovu, i s autorem 1. epištoly Janovy, kteří zřejmě patřili do teol. školy, v níž vzniklo Janovo evangelium. Podle pramenů z 2. stol. žil koncem 1. stol. v Efezu, kde také zemřel. 2. J. zvaný Teolog, prorok (Zj 22, 6–12), autor Zjevení Janova (apokalypsa; Zj 1, 4; 1, 9; 22, 9), sepsaného pod vlivem vidění na ostrově Patmu v Egejském moři. I on byl poměrně brzy ztotožňován s J. Zebedeovým.

Pavel Pokorný