Kaisareia (JKI-J)

Kaisareia (zv. Přímořská; lat. Caesarea Maritima) Helénistické město na pobřeží Středozemního moře postavené na místě staršího osídlení zvaného Stratónova věž. Město vybudoval 20-9 př.n.l. Héródés Veliký a na počest císaře Augusta (řec. Kaisar Sebastos, 27 př.n.l.-14 n.l.) nazval město K. a jeho přístav Sebastos. Od 6 n.l. byla K. sídlem řím. prokurátorů (Pilát). Konflikt mezi žid. a pohanským obyvatelstvem v K. vedl 66 k rozpoutání žid. války proti Římanům (66-73). Za Bar Kochbova povstání (132-135) sloužila K. jako sídlo hl. velení řím. armády a místo, kde byli na konci války umučeni někteří význ. žid. představitelé (rabi Akiva). Ve 3. a 4. stol. se K. stala důležitým centrem kř. teologie (Órigenés, Eusebios z Kaisareje). Největšího rozkvětu dosáhla v byzantském období, jako poslední město Palestiny padla 640 do rukou muslimů. V době křížových výprav patřila k důležitým opěrným bodům křesťanů.

Dalibor Papoušek