Pinsker, Leon (JKI-J)

Pinsker, Leon (Juda Leib, 1821-1891) Vůdce hnutí Chibat Cijon, předchůdce klasického sionismu. Nar. v polském Tomaszowě, studoval práva na univerzitě v Oděse a poté medicínu na univerzitě v Moskvě. Byl jedním ze zakl. ruského žid. týdeníku Rasvet (Úsvit) a také spoluzakl. Společnosti pro šíření osvícení, která hlásala myšlenky haskaly, emancipace a asimilace rus. Židů. Pod vlivem pogromů v Rusku (1881) a silného antisemitismu přestal šířit ideje haskaly a na radu Arthura Cohena (1830-1914), poslance a vedoucího Rady zástupců brit. Židů v Londýně, vydal esej Autoemanzipation (Sebeosvobození, 1882), ve kterém se zabýval psych. a společ. kořeny antisemitismu a vyjádřil myšlenku nutnosti založení nár. centra všech Židů, tj. žid. státu. Dílo mělo velký ohlas a P. se svými spolupracovníky, k nimž patřili zejm. Moses Lilienblum (1843-1910), Hermann Schapira (1840-1898) a Max Mandelstamm (1839-1912), začal usilovat o založení centra pro žid. osídlování Palestiny. Po setkání vůdců místních organizací Chibat Cijon v Katovicích (1884) byl jmenován hlavou Montefiorovy společnosti pro rozšiřování myšlenek zemědělství mezi Židy se sídlem v Oděse, která podporovala žid. osadníky v Palestině. Omezené finanční možnosti a organizační obtíže však umožňovaly podporu jen malého množství přistěhovalců a hnutí se v 80. letech 19. stol. potýkalo s narůstajícími těžkostmi. Na sklonku života se P. domníval, že Palestina bude pro Židy vždy jen duch. centrem. Jeho ostatky byly 1934 převezeny do Jeruzaléma a pohřbeny v jeskyni Nikanor na Mount Scopus.

Bedřich Nosek