Chibat Cijon (JKI-J)

Chibat Cijon (hebr. Láska k Siónu) Hnutí 2. pol. 19. stol. předcházející vzniku polit. sionismu. Bylo rozšířeno především v Rusku a Rumunsku, ale také v záp. Evropě a USA, jeho stoupenci se nazývali Chovevej Cijon (Milovníci Siónu). V jeho čele stáli L. Pinsker a Moses Lilienblum (1843-1910), náležející k pozdním stoupencům haskaly, a Samuel Mohilewer (1824-1898), reprezentující umírněné náb. křídlo. Po rozsáhlých pogromech v Rusku na poč. 80. let 19. stol. Přikročilo hnutí Ch.C. k přímé podpoře vystěhovalectví do Palestiny. S finanční pomocí pařížského žid. filantropa a mecenáše Edmunda de Rothschilda (1845-1934) organizovali první migrační vlnu (alija) a zakládání žid. osad v Palestině. Ch.C. podpořilo vznik polit. sionismu Theodora Herzla, i když nesdílelo jeho důraz na legální charakter přistěhovalectví, který objektivně oddaloval řešení tíživé situace východoevrop. Židů. Z náb. větve Ch.C., reprezentované zejm. Samuelem Mohilewerem, vzniklo hnutí Mizrachi, jeden z hl. proudů náb. sionismu.

Dalibor Papoušek