Zohar (JKI-J)

Zohar (též Sefer ha-Zohar; hebr. Záře, Kniha Záře) Zákl. dílo kabaly, mystický komentář k Tóře, napsaný převážně v aramejštině. Tradice připisuje autorství Z. tanaitovi rabimu Šim’onu bar Jochajovi, který žil ve 2. stol. Podle legendy se rabi Šim´on bar Jochaj skrýval během řím. perzekuce třináct let v jeskyni a společně se svým synem studoval Tóru. Během této doby ho Bůh inspiroval k napsání Z. Nicméně až do 13. stol. není o této knize v žid. literatuře žádná zmínka. Skutečným autorem převážné části textu byl zřejmě špan. kabalista Moše ben Šem Tov z Leonu, který oznámil objevení Z. a poprvé ho uvedl ve známost. Tuto domněnku podporuje i fakt, že se v Z. vyskytují stopy špan. slov a stejné gramatické chyby v aramejštině jako ve spisech Mošeho z Leonu. Odpovídá to tehdejší praxi připisovat dílo nějakému starověkému učenci a dodat mu tak větší důležitost. Z. se opírá o tradiční prameny jako například Talmud, midraš a zákl. kabalistické texty Sefer Jeciru a Bahir; obsahuje midraše, dlouhá kázání a diskuse na rozličná témata. Tištěné edice Z. většinou sestávají z pěti svazků, tři z nich se nazývají Zohar al ha-Tora, čtvrtý Tikunej ha-Zohar a pátý Zohar Chadaš.

Bedřich Nosek