milosrdní bratři (JKI-K)

milosrdní bratři Žebravý řád řídící se řeholí sv. Augustina zal. Janem z Boha 1537 ve špan. Granadě. Hl. posláním řádu byla povinnost sloužit nemocným (slib hospitality byl zaveden jako čtvrtý řeholní slib). O nemocné a přestárlé se starali ve vlastních špitálech, členové řádu byli často odborně vzděláni (lékárníci, lékaři). V čele řádu stojí generální převor se třemi generálními definitory a generálním sekretářem. Řád je organizován podle provincií, většina bratří včetně představených jsou laici, ale řád má i své kněze. Konventy v čes. zemích patřily rak.-čes. provincii sv. Michala, po 1919 vznikla samostatná čs. provincie; byla zrušena nacisty 1941. Nejstarší a nejvýzn. konvent v Čechách byl v Praze (1620) na Starém městě pražském při kostele sv. Šimona a Judy. Po 1945 měla provincie ve správě sedm nemocnic a další soc. ústavy. Řeholní oděv tvoří černý hábit se škapulířem, kožený řemen a malá kapuce.

Pavel Spunar