svatostánek (JKI-J)

svatostánek (hebr. aron ha-kodeš) Schránka v synagoze, kde jsou uloženy svitky Tóry (Sefer Tora) a jejich stříbrná výzdoba, kopie Megily, šofar a další náb. pomůcky. S. je považován za nejposvátnější místo v synagoze. Většinou je umístěn na stěně směřující k Jeruzalému (mizrach) a jeho vnitřní prostor je zakryt ozdobným závěsem (parochet). Výtvarné provedení s. zdůrazňuje kontinuitu s jeruzalémským chrámem a schránou smlouvy. Zatímco výraz aron ha-kodeš užívají pro s. zejm. Aškenázové, Sefardové upřednostňují termín hejchal (dosl. chrám).

Viz též: tabernákl (JKI-K)

Dalibor Papoušek