etika křesťanská (JKI-K)

etika křesťanská (z řec. éthos – zvyk, mrav, obyčej) Systém mravních principů a norem vycházející z kř. víry v Boha a jeho zjeveníJežíši Kristu. Bůh je zákonodárcem, tvůrcem i ochráncem mravních zákonů a řádů; křesťan má naslouchat boží vůli a v souladu s ní jednat. Pro stanovení pravidel regulujících vzájemné vztahy mezi lidmi i mezi člověkem a Bohem má určující význam Desatero a Kristovo kázání na hoře (Mt 5).

Kořeny a formální uzpůsobení e.k. sahají k antické filosofii, zvl. Aristotelovi. Nejstaršími kř. etickými traktáty, obsahujícími normy kř. morálky, jsou pravděpodobně DidachéHermův Pastýř (patristika, apokryfy). Etické zásady kř. života rozvíjeli též Kléméns Alexandrijský, Tertullian, kappadočtí otcové aj. Další vývoj e.k. ovlivnil Augustinus učením o lidské mravní nezpůsobilosti, zaviněné Adamovým pádem, a o významu boží milosti. Za skutečného zakladatele e.k. je však považován Tomáš Akvinský, který v učení o morálce (morální teologii) vychází ze spojení Aristotela s Augustinem. Jeho následovníci (zvl. dominikánijezuité) rozpracovali systém mravních nároků kladených na všechny křesťany. Od 17. stol. docházelo často k pokusům aplikovat e.k. na individuální případy (kazuistika). Do této linie patří např. význ. morální teolog Alfons z Liguori.

Protest. etika se Lutherovou tezí o ospravedlnění pouhou vírou obrátila především proti principu zásluhovosti skutků. Zwingli zdůraznil sociální praktické důsledky víry, v Kalvínově teokratickém etickém myšlení je vše podrobeno normě Božích přikázání, Boží vůle je absolutním zákonem života. – Moderní teologie přehodnocuje v některých ohledech dosavadní výklad mravních norem a e.k. úzce spojuje s praktickým životem (K. Barth, D. Bonhoeffer, E. Brunner, K. Rahner, E. Schillebeeckx aj.).

Viz též: musar (JKI-J), etika (JKI-I)

Helena Pavlincová