schrána smlouvy (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

schrána smlouvy (hebr. aron ha-brit) Posvátná truhla či skříň umístěná v jeruzalémském chrámu. Ve starších bibl. pramenech se přenosná s.s. objevuje jako ústřední posvátný objekt kmenového společenství Izrael. Sehrála důležitou roli při zázračném přechodu Jordánu (Joz 3) a dobytí Jericha (Joz 6, 6-14). Poté byla umístěna v Šílu (1S 3, 3; 4, 3-4). V nouzi byla použita v boji proti Pelištejcům, kteří ji v bitvě u Afeku ukořistili, ale přivodila jim pohromu, a proto ji Izraelitům vrátili (1S 4, 3 - 6, 18). S.s. pak byla uložena v Kirjat jearím (1S 6, 21 - 7, 1), odkud ji David přenesl do Jeruzaléma (2S 6, 1-19) a Šalomoun posléze do chrámu (1Kr 6, 19; 8, 1-9) . Pův. význam s.s. je nejasný, i když její přenosný charakter ukazuje na staré nomádské prostředí (Nu 10, 33-36; 14, 44). Detailní popis s.s. (Ex 37, 1-9) pochází až z raně poexilního období, kam spadá i retrospektivní snaha umístit s.s. již do stanu setkávání, považovaného za předobraz chrámu. Patrně až na sklonku královské doby se na základě starších zdrojů stabilizovaly dvě zákl. tradice, které považují s.s. za truhlu, kde byly uloženy desky Mojžíšova zákona (Dt 10, 1-5) a na jejímž víku se mezi cheruby projevuje boží přítomnost (šchina). Po pádu Jeruzaléma 587/586 př.n.l. byla s.s. zřejmě zničena vzhledem k tomu, že v obnoveném Zerubábelově chrámu již nebyla instalována. Až v helénistickém období se objevila tradice o proroku Jeremjášovi, který s.s. v době babylónského ohrožení údajně ukryl v jeskyni na hoře Nébo (2Mak 2, 4-8).

Dalibor Papoušek