Desetiletí duchovní obnovy (JKI-K)

Desetiletí duchovní obnovy Duch. připomenutí milénia mučednické smrti sv. Vojtěcha, které vyhlásil kardinál František Tomášek pastýřským listem první neděli adventní, 29. listopadu 1987, s platností pro všechny čes. i moravské diecéze. Každý z následujících deseti roků byl zasvěcen jedné oblasti duch. života, kterou přiblížil vhodný úryvek z evangelia a Desatera božích přikázání, a odporučen ochraně některého z čes. světců a nár. patronů. Protože milenium smrti sv. Vojtěcha (1997) se časově blížilo roku 2000, v němž měli křesťané oslavovat jubileum Kristova narození (jubilejní roky), bylo desetiletí příprav chápáno zároveň jako duch. obnova před vstupem do třetího tisíciletí kř. dějin.

Helena Pavlincová

Rok Zaměření Patron
1988

Služba životu
Nezabiješ! Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!

sv. Anežka Česká
1989

Víra v moderním světě
V jednoho Boha budeš věřit! Obraťte se a věřte evangeliu!

sv. Klement Maria Hofbauer
sv. Jan Nepomuk Neumann

1990

Posvěcování života
Pomni, abys den sváteční světil!

sv. Norbert a
bl. Jan Sarkander

1991

Rodinný život
Nepožádáš manželky bližního svého! Nesesmilníš! Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

sv. Zdislava
1992

Výchova a vzdělání
Cti otce svého a matku svou!

sv. Ludmila
1993

Pravda a spravedlnost
Nepromluvíš křivého svědectví! Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě!

sv. Jan Nepomucký
1994

Práce a společenská zodpovědnost
Nepokradeš! Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce!

sv. Václav
1995

Duchovní a tělesná kultura osobnosti
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu!

sv. Prokop
1996

Evangelizace a modlitba
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky!

sv. Cyril a Metoděj
1997

Kristus – Pán dějin a otec budoucího věku
Obnovit všechno v Kristu! „Já jsem s vámi po všechny dny!“

sv. Vojtěch